Regulamin

REGULAMIN KURSÓW E-LEARNINGOWYCH SZKOLENIA HRRP 

data publikacji regulaminu: 10.01.2018

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem witryny szkoleniahrrp.ct8.pl realizuje Roman Pomianowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Human Resources Roman Pomianowski z siedzibą we Wronkach (64-510),ul. Powstańców Wielkopolskich 14 a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7631438672.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail szkolenia.hrrp@gmail.com

§1. Definicje

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
Administrator – osoba zarządzająca platformą, osoba tworząca lub prowadząca kurs.
Formularz Rejestracyjny – formularz, który wypełnia Użytkownik, w celu rezerwacji miejsca w Kursie dostępny na podstronie każdego z Kursów na stronie internetowej http://szkoleniahrrp.ct8.pl
Hasło – ciąg znaków, definiowany przez Użytkownika lub generowany przez platformę Moodle w procesie zakładania konta, bądź resetowania hasła.
Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy własnej Użytkownika i hasła.
Nazwa Użytkownika (Login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Administratora w czasie procesu rejestracji Użytkownika na platformie. Nazwa użytkownika jest jawna i widoczna dla wszystkich Użytkowników platformy.
Platforma – platforma e-learningowa Moodle dostępną za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej https://szkoleniahrrp.moodlecloud.com
Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika wprowadzonych przez Administratora podczas procesu rejestracji na platformę e-learningową; możliwy do późniejszej edycji przez samego Użytkownika.

Organizator – Roman Pomianowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Human Resources Roman Pomianowski z siedzibą we Wronkach (64-510),ul. Powstańców Wielkopolskich 14 a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7631438672.
Użytkownik/Student – osoba korzystająca z Platformy na prawach Gościa określonych w ramach uprawnień Moodle.
Użytkownik – użytkownik, którego konto zostało utworzone po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty za Kurs. Posiada dostęp do zakupionej zawartości Kursu zamieszczonej na Platformie oraz akceptujący jednocześnie Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania kursów e-learningowych (zwanych dalej Kursami) oferowanych na stronie internetowej szkoleniahrrp.ct8.pl.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 3. Kurs e-learningowy stanowią materiały kursowe dostępne w formie elektronicznej, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (m.in. w zakresie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przepisy o dostarczaniu treści cyfrowych) umieszczone pod adresem http://programwsparcia.moodlecloud.com
 4. Organizatorem Kursów, administratorem witryn szkoleniahrrp.ct8.pl i szkoleniahrrp.moodlecloud.com oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest firma HRRP Roman Pomianowski z siedzibą we Wronkach, ul. ul.Powstańców Wielkopolskich 14 a, zwana dalej Szkolenia HRRP.
 5. Ogólne zasady organizacji kursów określa załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdujący się pod adresem: http://szkoleniahrrp.ct8.pl/e-learning/
 6. Zawartość merytoryczna Kursu podana jest na podstronie danego Kursu.
 7. Ceny kursów e-learningowych, podane na szkoleniahrrp.ct8.pl, zawierają podatek VAT.
 8. Organizator Kursów nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w wyniku przerwy lub zakłóceń w organizacji i przeprowadzaniu Kursów, bądź witryny http://programwsparcia.moodlecloud.com spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub awarią systemu teleinformatycznego wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 9. W sytuacjach wymienionych w pkt. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany platformy e-learningowej, na której Kurs będzie realizowany.
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany materiałów kursowych w okresie, w którym uczestnicy posiadają dostęp do strony Kursu (aktualizacja).
 11. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronie szkoleniahrrp.ct8.pl oraz programwsparcia.moodlecloud.com należą do Organizatora i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 12. Dane osobowe gromadzone są w celu:
 13. a) rejestracji, organizacji i przeprowadzania Kursów,

  b) wystawienia faktury, rachunku bądź zaświadczenia potwierdzającego udział w Kursie,

  c) komunikacji pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Kursów,

  d) przesyłania informacji dotyczących oferty Kursów i innych spotkań, warsztatów i wydarzeń współorganizowanych przez Organizatora

 14. Materiały szkoleniowe udostępnione w ramach Kursów w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Szkolenia HRRP.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Kursów zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może naruszać dóbr osobistych innych Użytkowników. Zabrania się przesyłania przez Użytkownika treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej https://szkoleniahrrp.moodlecloud.com w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie oraz jedynie w zakresie własnego użytku.
 16. §3. Rejestracja na Kursy

 17. Rejestracja na Kursy odbywa się poprzez stronę internetową szkoleniahrrp.ct8.pl.
 18. Na Kursy może zarejestrować się każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 19. W celu rezerwacji miejsca na Kursie Użytkownik strony musi wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie poświęconej danemu Kursowi. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.
 20. Organizator może wprowadzić limit osób na Kursie. Po wyczerpaniu limitu miejsc na Kursie, kolejne osoby umieszczane są na liście rezerwowej.
 21. Osoba, która otrzyma na adres e-mail informację o rezerwacji miejsca na danym Kursie, ma obowiązek w ciągu 7 dni od otrzymania tej wiadomości dokonać opłaty za uczestnictwo w wysokości pełnej ceny danego Kursu (podanej na odpowiedniej podstronie oraz w treści maila potwierdzającego rezerwację miejsca). W przypadku podania przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu e-mail Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzesłanie lub opóźnienie w przesłaniu e-maila z informacją o rezerwacji miejsca na danym Kursie.
 22. Opłatę należy wpłacić na konto o numerze: ………………… (właściciel: Human Resources Roman Pomianowski z siedzibą we Wronkach (64-510),ul. Powstańców Wielkopolskich 14 a) w tytule wpisując numer rezerwacji przesłany elektronicznie w wiadomości, o której mowa w pkt. 19.
 23. Po dokonaniu terminowej opłaty, osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym (w formularzu podano jej imię, nazwisko, email) zostaje zapisana na Kurs i staje się jego uczestnikiem (prawidłowo zakończona rejestracja).
 24. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zaoferowania miejsca innej  osobie z listy rezerwowej.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników oraz pozbawienia prawa do udziału w Kursie bez możliwości zwrotu Opłaty w przypadku złamania przez Użytkownika: a) postanowień Regulaminu, b) przepisów prawa powszechnie obowiązującego, c) dobrych obyczajów, d) zasad korzystania z platformy e-learningowej, na której realizowany jest kurs, e) przepisów prawa o ochronie praw autorskich.
 26. Na stronie danego Kursu oraz w treści wiadomości elektronicznych wysyłanych podczas procesu rejestracji, mogą zostać podane dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Kurs.
 27. Użytkownicy tj. osoby rejestrujące się na Kurs, jak i uczestnicy Kursu, do czasu jego zakończenia, są zobowiązani do regularnego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji.
 28. W chwili dokonania przez Użytkownika Opłaty za Kurs pomiędzy Użytkownikiem  a Organizatorem zostaje zawarta umowa sprzedaży polegająca na udostępnieniu materiałów do Kursu, na który dokonano rejestracji, zwana Umową. Warunki Umowy określone są przepisami Regulaminu.
 29. W ciągu maksymalne 21 dni od dnia zawarcia Umowy, uczestnikom kursu zostaną stworzone konta na platformie e-learningowej (http://programwsparcia.moodlecloud.pl) oraz uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów Kursu.
 30. Uczestnik Kursu ma dostęp do materiałów Kursu przez okres 1 roku od chwili otrzymania dostępu do materiałów Kursu.
 31. §4. Rezygnacja z Kursu

 32. Organizator najpóźniej do dnia zawarcia Umowy, zastrzega sobie prawo do anulowania Kursu bez podania przyczyny.
 33. Użytkownik będący konsumentem, który dokona płatności za Kurs może w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Bieg terminu liczy się  od dnia dokonania przez Użytkownika Opłaty za Kurs.
 34. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. . Oświadczenie można złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres szkolenia.hrrp@gmail.com w treści podając stosowne oświadczenie oraz nazwę Kursu.
 35. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ma obowiązek zwrotu wniesionej przez niego Opłaty.
 36. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do osoby dokonującej opłaty za Użytkownika  zarejestrowanego na Kurs.
 37. §5. Zaświadczenia i certyfikaty

 38. Uczestnik Kursu, który przystąpi i zda pozytywnie egzamin z zakresu treści Kursu, ma prawo do otrzymania dyplomu ukończenia Kursu poświadczającego nabyte umiejętności i posiadaną wiedzę (w wersji elektronicznej – pdf).
 39. § 6. Ochrona danych osobowych

 40. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Roman Pomianowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Human Resources Roman Pomianowski z siedzibą we Wronkach (64-510),ul. Powstańców Wielkopolskich 14 a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7631438672.
 41. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 42. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uniemożliwia zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem oraz udział Użytkownika w Kursie.
 43. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,  a w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 8 Regulaminu, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.
 44. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika, jednakże podanie danych osobowych zaznaczonych jako obligatoryjne w związku z dokonaniem zakupu udziału w Kursie jest niezbędne.
 45. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 46. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 6 pkt 6 Regulaminu należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 47. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 48. Organizator oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim. Organizator  jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 49. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://szkoleniahrrp.ct8.pl/polityka-prywatnosci/
 50. § 7. Newsletter

 51. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez kliknięcie na ikonę „NEWSLETTER”, podanie imienia oraz nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz zaznaczeniu o zaznajomieniu się z Regulaminem. W przypadku wyrażenia takiej chęci, Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 52. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.
 53. Newsletter zawiera przede wszystkim informacje o usługach i Kursach oferowanych przez Organizatora, a także innych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach współorganizowanych przez Organizatora.
 54. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez:
 55. wysłanie z adresu poczty elektronicznej prośby o zaprzestanie wysyłanie newslettera; prośby należy kierować pod adres ………
 56. wypełnienie wszystkich koniecznych pól oraz zaznaczenie opcji „anuluj” w zakładce Newsletter.
 57. § 8. Reklamacja

 58. Reklamację Użytkownik może złożony w drodze pisemnej, na adres siedziby Organizatora.
 59. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
 60. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 61. Brak ustosunkowanie się do reklamacji Użytkownika w wyżej wskazanym terminie powoduje przyjęcie założenia, Organizator uznał reklamację za uzasadnioną.
 62. §9. Postanowienia końcowe

 63. Informacje o Kursach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 64. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i jego integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
 65. Niniejszy regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem http://szkoleniahrrp.ct8.pl/regulamin/
 66. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych jak i organizacyjnych. Nowy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem http://szkoleniahrrp.ct8.pl/regulamin/. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.