Oferta współpracy

„Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób zobowiązanych do alimentacji” elementem działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób uchylających się od płacenia alimentów.

Szanowni Państwo,

Nazywam się Roman Pomianowski, jestem psychologiem. Od ośmiu lat w ramach i we współpracy ze Stowarzyszeniem PWZ pracuję z osobami zadłużonymi, w tym coraz częściej z dłużnikami alimentacyjnymi.

Wiem przed jak trudnym wyzwaniem stajecie Państwo, realizując zapisy ustawy z dnia 7 września 2007r. „O pomocy osobom uprawnionym do alimentów” w zakresie aktywizacji zawodowej tzw. „alimenciarzy”. Doświadczamy pewnie tych samych problemów – bierności, braku motywacji, zainteresowania zmianą osób zobowiązanych do alimentacji, wręcz cynicznego omijania przez nich prawa – np. przez ucieczkę w szarą sferę pracy „na czarno”. Cały czas poszukujemy sposobu na przełamanie sytuacji patowej w zakresie efektywności systemu alimentacyjnego1.

Na podstawie doświadczeń w pracy z tą trudną kategorią osób nasz zespół prezentuje pogląd, że w obliczu złożoności problemu doskonalenie prawa (np. nowelizacja art. 209kk), tworzenie spójnego systemu presji wywieranej na osoby uchylające się od opłacania alimentów jest działaniem słusznym – niestety niewystarczającym.

Nie oferujemy Państwu „cudownej metody” widzimy jednak potrzebę i możliwości zaproponowania tzw. „alimenciarzom” czegoś więcej niż tylko nieuchronne, surowe sankcje prawne i finansowe. Jesteśmy głęboko przekonani, że warto poszukiwać także innych, dodatkowych metod i narzędzi zmiany postaw i zachowań ludzi – np. poprzez edukację. Od roku realizujemy Program Edukacyjno-Korekcyjny dla osób zobowiązanych do alimentacji, którego założeniami chcę Państwa zainteresować.

Celem Programu jest skłonienie uczestników zajęć (tzw. ”alimenciarzy”) do zmiany przekonań a przez to zachowań – skłaniając ich do podjęcia obsługi swych zobowiązań. Służy temu cały blok zajęć edukacyjnych – warsztatowych, dostarczający podstawowej wiedzy oraz trenujący praktyczne umiejętności niezbędne do wypracowania konstruktywnej drogi wyjścia.

Jak zorientujecie się Państwo z załączonego programu tematyka zajęć jest b. szeroka – od kwestii prawnych, przez finansowe (np. dot. zarządzania własnym budżetem), po zagadnienia psychologiczne skłaniające do refleksji nad moralnymi, emocjonalnymi konsekwencjami nie-alimentacji (np. obecnych i przyszłych relacji z własnymi dziećmi, które nie otrzymują należnych świadczeń).

W zrealizowanych dotychczas grupach staramy się znajdować równowagę pomiędzy przekazywaniem wiedzy, trenowaniem umiejętności a pobudzaniem do refleksji, chyba z powodzeniem – czego potwierdzeniem może być generalnie pozytywna ocena zajęć dokonywana w ramach ewaluacji Programu2.

Optymalna wersja Programu zakłada 16h zajęć warsztatowych, w grupach po koło 15 uczestników. Ze względów praktycznych dotychczas preferowaliśmy realizację zajęć w 4 blokach, po 4 godziny – możliwy jest inny rozkład tak samych treści, jak i ramowy czas zajęć (skrócenie-wydłużenie zajęć).

Program E-K może być realizowany na dwa sposoby:

  1. Jako zadanie zlecone – zasobami kadrowymi HRRP lub Stowarzyszenia, przez osoby, które dedykujemy do przeprowadzenia zajęć, po uzgodnieniu warunków organizacyjno-techniczno-finansowych ewentualnego zlecenia;
  2. Zasobami własnymi PUP i/lub we współpracy z innymi instytucjami zainteresowanymi realizacją Programu. Tak realizowany będzie obecnie Program E-K w sześciu zakładach karnych Wielkopolski. Przygotowaliśmy grupę 46 wychowawców, psychologów tych placówek oraz zainteresowanych kuratorów sądowych (odbyli dwudniowe szkolenia3). Otrzymali oni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć (prezentację, ćwiczenia, kończymy opracowanie skryptu dla prowadzących) , dalej samodzielnie będą w swoich miejscach pracy prowadzili zajęcia. W tej wersji nasza rola sprowadza się do udzielania im wsparcia w przeprowadzeniu pierwszych samodzielnych zajęć oraz doradztwa metodycznego i superwizji w dalszych etapach realizacji Programu. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani takim sposobem realizacji Programu E-K to możemy zaproponować dwa warianty przygotowania Waszego zespołu:
    1. Zorganizowanie tradycyjnego, dwudniowego szkolenia przyszłych realizatorów. Uczestnicy zostaną kompleksowo, praktycznie przygotowani do samodzielnego prowadzenia zajęć, otrzymają pełny zestaw materiałów oraz certyfikaty uprawniające do korzystania z technologii zastrzeżonej prawami autorskimi oraz do dalszego wsparcia;
    2. Zorganizowanie jednodniowego (8h) szkolenia podstawowego oraz udostępnienie uczestnikom e-learningowej wersji szkolenia, jako pakietu uzupełniającego. To zestaw materiałów wideo do samodzielnego przepracowania przez uczestnika, możliwy do wykorzystania w optymalnym dla niego czasie.

Jeżeli przedstawiona propozycja okaże się dla Państwa interesująca proponuję osobiste spotkanie umożliwiające omówienie szczegółów potencjalnej współpracy.

Roman Pomianowski


1R. Pomianowski, Pat alimentacyjny – może przyszedł czas na pragmatyczny język korzyści? Online: TUTAJ

2R. Pomianowski, Założenia Programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zobowiązanych, a uchylających się od płacenia alimentów. Online: TUTAJ

3R. Pomianowski, Raport z ewaluacji Programu Wspieranie rodzin z terenu miasta Poznania, Czarnkowa oraz powiatu nowotomyskiego doświadczających „kryzysu rozpadu”. Online: TUTAJ

Artykuł podsumowujący dwudniowe szkolenie: Agata Pilarska-Jakubczak, Przerwać nakręcającą się spiralę,Forum Penitencjarne XI.2017. Online: TUTAJ

Przydatne materiały wideo